Bestel online

Algemene voorwaarden

Huidige Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elke verhuur van bouw-, tuin- en andere machines en roerende goederen welke GERORENT verhuurt aan de Klant aangeduid in A. Bijzondere Verhuurvoorwaarden.

De overeenkomst wordt beheerst door huidige Algemene Verhuurwaarden met uitsluiting van alle andersluidende aan- of verkoops- of verhuurvoorwaarden van de Klant. Huidige Algemene Verhuurvoorwaarden vullen de Bijzondere Verhuurvoorwaarden aan. I.g.v. tegenstrijdigheid primeren de Bijzondere Verhuurvoorwaarden. Wijzigingen zijn GERORENT  slechts tegenstelbaar mits haar voorafgaand en schriftelijk akkoord.

a) Algemeen:

1.     De overeenkomst tussen de Klant en GERORENT komt slechts tot stand door de ondertekening van de bestelbon/overeenkomst door de Klant en door GERORENT, desgevallend na betaling door de Klant van een overeengekomen voorschot/waarborg. De ondertekening door de Klant geldt als bindend aanbod zijnerzijds.

2.     GERORENT heeft het recht de overeenkomst met de Klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de Klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende omstandigheden:  

*faillissement, gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van de Klant;                                             

 *niet of niet-tijdige betaling van door de Klant aan GERORENT verschuldigde bedragen of de niet of niet tijdige uitvoering van welke andere verbintenis in hoofde van de Klant ook;                               

*onjuiste informatie nopens de identiteit en/of de woonplaats van de Klant;

*het niet of niet tijdig in regel zijn in hoofde van de Klant met wetgeving, reglementen en voorschriften van welke aard ook.

3.     De overeenkomst is ontstaan te Oostmalle. Alle geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van huidige overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

4.     De facturen van GERORENT zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. In geval van wanbetaling zal de Klant automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan GERORENT  een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per begonnen maand en bovendien een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 200,00 . In geval van wanbetaling heeft GERORENT  bovendien het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten tot volledige betaling der verschuldigde bedragen en/of de overeenkomst als ontbonden ten laste van de Klant te beschouwen.

5.     Protest op facturen dient schriftelijk te geschieden binnen de acht dagen na ontvangst der facturen. Bij gebrek aan protest binnen deze termijn worden de facturen beschouwd als zijnde door de Klant aanvaard. De Klant is steeds verplicht het openstaande bedrag te voldoen en ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van zijn recht op opschorting van betaling om reden van al dan niet gegronde klachten terzake van de door GERORENT geleverde prestaties.

6.     In geval de overeenkomst wordt verbroken ten laste van de Klant, zelfs vooraleer de uitvoering ervan een aanvang heeft genomen, zal de Klant aan GERORENT, boven en buiten de reeds op het ogenblik van de verbreking  verschuldigde bedragen, een schadevergoeding verschuldigd zijn forfaitair bepaald op minstens 100% van de huurprijs tot de contractueel voorziene einddatum, onder voorbehoud van het recht in hoofde van GERORENT  om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de geleden schade hoger is dan dit forfaitair minimum. In geval de overeenkomst wordt verbroken ten laste van GERORENT, heeft de Klant recht op een gelijkaardige vergoeding als deze waarop GERORENT aanspraak zou kunnen maken indien de overeenkomst wordt verbroken ten laste van de Klant.

b) Staat  en gebruik van de verhuurde goederen:

7.     GERORENT waarborgt dat de verhuurde goederen worden afgeleverd in goede staat van onderhoud.

Indien zich tijdens het normale gebruik van het verhuurde goed door de Klant een defect zou voordoen aan het goed dan zal de Klant onmiddellijk, d.w.z. binnen de 5 uren na het vaststellen van het defect, GERORENT hiervan verwittigen per e-mail en per fax. De waarborgverplichting van GERORENT zal alsdan beperkt zijn tot het herstellen van het defect . In geval het gebrek/defect  redelijkerwijze niet herstelbaar is, zal de waarborgverplichting van GERORENT  beperkt zijn tot het vervangen van  het goed door een identiek of gelijkwaardig goed. Indien dit laatste niet mogelijk zou zijn, bv. omdat GERORENT geen vervanggoed ter beschikking heeft, dan zal de overeenkomst tussen de partijen ontbonden worden zonder dat de ene aan de andere partij tot een schadevergoeding is gehouden. 

GERORENT zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding, noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade. GERORENT is tot geen enkele waarborg gehouden indien het ingeroepen gebrek/defect veroorzaakt of  mede veroorzaakt  werd door onzorgvuldige of onoordeelkundige behandeling door de Klant, gebruik strijdig met de bestemming van de goederen, beschadiging door de Klant of derden, onoordeelkundige plaatsing van de goederen, het niet opslaan van de goederen bij de Klant in een aangepaste omgeving,  ... In al deze gevallen zal de Klant aansprakelijk zijn voor het gebrek/defect en voor de gevolgen ervan, inclusief de verbreking van de overeenkomst te zijnen laste. De Klant heeft niet het recht om zelf herstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren aan het verhuurde goed.

8.     De Klant erkent op de hoogte te zijn gesteld en volledige kennis te hebben van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van het verhuurde goed en verbindt zich ertoe deze stipt te zullen nakomen. De Klant staat in voor een veilige en zorgvuldige stockering en bewaring van de verhuurde goederen en is aansprakelijk voor eventuele schade en/of diefstal van deze goederen. De Klant zal zich voor zijn aansprakelijkheden ten overstaan van GERORENT en ten overstaan van derden verzekeren.

9.     De Klant draagt er zorg voor om in regel te zijn met alle wetgeving, reglementen en voorschriften van welke aard ook,  zoals onder meer administratieve en andere vergunningen, rijbewijzen, bekwaamheidsattesten, …,  nodig voor het gebruik of de aanwending van het verhuurde goed. GERORENT draagt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.

10.      Het verhuurde goed wordt door GERORENT aan de Klant afgeleverd op het in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden aangegeven afhaaladres  en aldaar door de Klant op het einde van de verhuurtermijn terug afgeleverd  in goede staat van onderhoud. Alle lasten en kosten voor het transport en de eventuele montage en demontage van het verhuurde goed  zijn ten laste van de Klant., behoudens indien anders overeengekomen  in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden.

Het brandstofreservoir van het gehuurde goed is bij levering aan de klant vol en dient door de klant eveneens terug gevuld te worden bij de teruggave.

11.       Het verhuurde goed wordt door de klant enkel gebruikt op de in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden aangeduide locatie, welke niet kan worden gewijzigd dan mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van GERORENT.  

GERORENT heeft het recht op ieder ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging het gebruik van het verhuurde goed en de staat ervan op de overeengekomen locatie te controleren en zo nodig aldaar de nodige of nuttige onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uit te voeren  

c) Duur van de huurovereenkomst:

12.    De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een vaste duur waarvan het begin en einde is aangegeven in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden. Deze duur kan slechts worden verlengd mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van GERORENT.

13.De Klant komt het gehuurde goed op de afgesproken aanvangsdatum en –uur afhalen bij GERORENT en brengt het terug bij GERORENT op de afgesproken einddatum en –uur. In geval de Klant het verhuurde goed laattijdig terugbrengt dan zal GERORENT automatisch en zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn om van de klant een vertragingsvergoeding te vorderen gelijk aan het uurtarief voorzien in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden.  

d) Onderverhuur en overdracht van huur:

14. De Klant heeft niet het recht om zijn rechten en verplichtingen voortspruitend uit huidige overeenkomst, geheel noch gedeeltelijk, over te dragen aan derden, noch via onderverhuur noch via overdracht van huur.

e) Huurprijs – Waarborg:

15. De huurprijs wordt bepaald in de Bijzondere Verhuurvoorwaarden en wordt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, op voorhand betaald bij de inontvangstname van het verhuurde goed.

16. Bij de inontvangstname van het verhuurde goed zal de Klant in handen van GERORENT een waarborg betalen ter dekking van alle bedragen die de Klant aan GERORENT verschuldigd zou zijn ten gevolge van de huurovereenkomst, inclusief doch zonder exhaustief te zijn, huurachterstallen, vertragingsvergoedingen,    schadevergoedingen, …